نبض بازار

در گروه فلزات اساسی در حالی شاهد صف خرید #فنورد و معاملات مثبت نمادهای #فلوله #ارفع #ذوب هستیم که سایر نمادهای گروه اکثرا معاملاتی منفی را تجربه می کنند در این میان نماد #فخاس صف فروش و #فباهنر #فمراد در نزدیکی آستانه پایین نوسان دارند