نبض بازار

در گروه غذایی #غشهداب با صف خرید نسبتا سنگین ۳۴ میلیونی همچنان به رشد قیمتی خود ادامه میدهد. نمادهای #غمارگ #غفارس #غمهرا نیز صف خرید می باشند. #غگلپا #غدیس #غبهنوش نیز دیگر نمادهای مثبت گروه می باشند. و این در حالی است که از سوی دیگر صف فروش #غشهد و نوسانات منفی را در #غدام #غشان #غچین #غپاک شاهد هستیم