در دومین روز کاری مهر شاخص کل با افتی ۲۰۹ واحدی به رقم ۸۵۵۸۸ رسید که در این میان نمادهای #پارسان #فخوز #فولاد #کگل و #شپنا بیشترین تاثیر منفی و #اخابر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهدر دومین روز کاری مهر شاخص کل با افتی ۲۰۹ واحدی به رقم ۸۵۵۸۸ رسید که در این میان نمادهای #پارسان #فخوز #فولاد #کگل و #شپنا بیشترین تاثیر منفی و #اخابر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.[…]

در گروه آی تی نماد تازه وارد #های_وب همچنان با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد. نماد #مفاخر دیگر نماد صف خرید گروه می باشد و این در حالی است که سایر نمادهای گروه معاملاتی منفی را تجربه می کنند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه آی تی نماد تازه وارد #های_وب همچنان با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد. نماد #مفاخر دیگر نماد صف خرید گروه می باشد و این در حالی است که سایر نمادهای گروه معاملاتی منفی را تجربه می کنند[…]

در گروه خودرویی اکثر نمادهای گروه با معاملاتی مثبت دنبال می شوند در این میان نمادهای #خموتور #خکمک #خفناور و #خمحور مثبت تر از سایر هم گروهی ها دادوستد می شوند

مطالب مرتبط در گروه فلزات اساسی نمادهای #فسرب #فرآور #کیمیا #فاسمین صف خرید، #زنگان #ارفع در آستانه صف خرید و سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را تجربه می کنند در گروه معدنی نیز شاهد صف خرید نمادهای #کبافق و #کاما هستیم … در گروه قند و شکر نماد #قشرین در حالی در آستانه صف خرید اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه خودرویی اکثر نمادهای گروه با معاملاتی مثبت دنبال می شوند در این میان نمادهای #خموتور #خکمک #خفناور و #خمحور مثبت تر از سایر هم گروهی ها دادوستد می شوند[…]

در گروه پالایشگاهی و روانکارها نمادهای گروه با معاملاتی منفی و متعادل مواجه هستند در این بین نمادهای #شراز #شاوان #شپنا بیشترین افت قیمتی را تجربه می کنند

مطالب مرتبط در گروه فلزات اساسی نمادهای #فسرب #فرآور #کیمیا #فاسمین صف خرید، #زنگان #ارفع در آستانه صف خرید و سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را تجربه می کنند در گروه معدنی نیز شاهد صف خرید نمادهای #کبافق و #کاما هستیم … در گروه قند و شکر نماد #قشرین در حالی در آستانه صف خرید اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه پالایشگاهی و روانکارها نمادهای گروه با معاملاتی منفی و متعادل مواجه هستند در این بین نمادهای #شراز #شاوان #شپنا بیشترین افت قیمتی را تجربه می کنند[…]

در گروه ساختمانی معاملات مثبتی را در اکثر نمادهای گروه نظاره گر هستیم به نحویکه نماد #ثنوسا صف خرید و نمادهای #ثاباد #ثالوند و #ثغرب مثبت تر دنبال می شوند

مطالب مرتبط در پایان معاملات امروز که تحت تاثیر معاملات مثبت نمادهای پالایشی در پی خبر اعلام تعدیل مثبت و تشکیل صف خرید در این نمادها و سپس توقف آنها بود شاخص کل با رشدی ۱۸۱ واحدی به رقم ۷۸۸۸۱ رسید. در این میان نمادهای #شبندر #شپنا #پارسان و #شبریز بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه ساختمانی معاملات مثبتی را در اکثر نمادهای گروه نظاره گر هستیم به نحویکه نماد #ثنوسا صف خرید و نمادهای #ثاباد #ثالوند و #ثغرب مثبت تر دنبال می شوند[…]

رشد ۱۶۰ واحدی شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای #شپنا #شتران #شبندر و #شبریز رقم خورد. در این میان نمادهای #فملی و #فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهرشد ۱۶۰ واحدی شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای #شپنا #شتران #شبندر و #شبریز رقم خورد. در این میان نمادهای #فملی و #فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند[…]

در گروه غذایی که روز مثبتی را پشت سر میگذارد نمادهای #بهپاک #غدیس #غسالم #غشاذر و #غپاک رشد قیمتی همراه با صف خرید را تجربه میکنند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه غذایی که روز مثبتی را پشت سر میگذارد نمادهای #بهپاک #غدیس #غسالم #غشاذر و #غپاک رشد قیمتی همراه با صف خرید را تجربه میکنند[…]

در گروه آی تی نماد #های_وب با صف خرید سنگین ۲۱۴ میلیونی و نمادهای #اپرداز #آپ #مفاخر مثبت و سایر نمادهای گروه کم حجم و منفی دنبال می شوند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه آی تی نماد #های_وب با صف خرید سنگین ۲۱۴ میلیونی و نمادهای #اپرداز #آپ #مفاخر مثبت و سایر نمادهای گروه کم حجم و منفی دنبال می شوند[…]

به دنبال خبر تعیین قیمت زغال سنگ 👆👆 در گروه زغالسنگ با افزایش تقاضا نمادهای #کشرق #کطبس و کپرور صف خرید را تجربه می کنند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهبه دنبال خبر تعیین قیمت زغال سنگ 👆👆 در گروه زغالسنگ با افزایش تقاضا نمادهای #کشرق #کطبس و کپرور صف خرید را تجربه می کنند[…]

معاملات مثبت در گروه پالایشگاهی و روانکارها را شاهد هستیم به نحویکه نماد #شبریز صف خرید و #شراز در نزدیکی آستانه بالا دادوستد می شود

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهمعاملات مثبت در گروه پالایشگاهی و روانکارها را شاهد هستیم به نحویکه نماد #شبریز صف خرید و #شراز در نزدیکی آستانه بالا دادوستد می شود[…]

رشد ۱۱۳ واحدی شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای #فارس #فولاد و #کگل رقم خورد. در این میان نمادهای #خساپا #پاکشو و #فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند

مطالب مرتبط معاملات مثبتی را در گروه خودرویی نظاره گر هستیم به نحویکه #خوساز و #خکاوه صف خرید ، #خمهر #خموتور #ورنا در نزدیکی استانه بالا و سایر نمادهای گروه نیز با نوساناتی مثبت همراه هستند … در گروه کانیهای غیرفلزی نماد #کسرام با صف خرید و نمادهای #شلیا و #کگاز در نزدیکی آستانه بالا اطلاعت بیشتر دربارهرشد ۱۱۳ واحدی شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای #فارس #فولاد و #کگل رقم خورد. در این میان نمادهای #خساپا #پاکشو و #فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند[…]

#شپنا و #شبهرن نمادهای مثبت گروه منفی پالایشیگاهی و روانکارها هستند در این میان نمادهای #شراز و #شنفت با بیشترین افت قیمت مواجه هستند

مطالب مرتبط در گروه فلزات اساسی نمادهای #فنوال #زنگان و #فروس با صف خرید رشد قیمتی را تجربه می کنند . #وتوکا و #فرآور نیز از دیگر نمادهای مثبت گروه می باشند. از سوی دیگر نماد #فسپا با افت قیمتی در آستانه صف فروش، #فباهنر نیز منفی و متعادل دادوستد می شود. مابقی نمادهای گروه اطلاعت بیشتر درباره#شپنا و #شبهرن نمادهای مثبت گروه منفی پالایشیگاهی و روانکارها هستند در این میان نمادهای #شراز و #شنفت با بیشترین افت قیمت مواجه هستند[…]