گزارش هفتگي منتهي ۱۶ بهمن

چکيده مديريتی به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در دی ماه ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده و به ۲۵۸٫۸ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه گذشته به اندازه ۱٫۱درصد و نسبت به سال گذشته به اندازه ۱۰٫۹ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در هفته اي اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگي منتهي ۱۶ بهمن[…]

گــــــزارش هفتگي منتهي به ۹ بهمن

چکيده مديريتی با توجه به گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‏ماه به عدد ۱۱۲٫۴(تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ رسید که نسبت به ماه گذشته به اندازه ۰٫۴ درصد افزایش داشته است. در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعت بیشتر دربارهگــــــزارش هفتگي منتهي به ۹ بهمن[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۲ بهمن

چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به هفته ی ابتدایی دی ماه، افزایش پیدا کرده اند.  در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در هفته اي که گذشت، صنعت ماشین آلات و تجهیزات با کسب ۴٫۲۲ درصد بازدهی، اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۲ بهمن[…]

گــــــزارش هفتگي ۲۵ دی

چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به هفته ی ابتدایی دی ماه، افزایش پیدا کرده اند. در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در هفته اي که گذشت، صنعت کانی غیر فلزی با کسب ۷٫۱۶ درصد بازدهی، ارزش اطلاعت بیشتر دربارهگــــــزارش هفتگي ۲۵ دی[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۱۸ دی

– تورم تولید کننده آذر ماه – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در آذر ماه ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده و به ۲۵۵٫۹ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۱۸ دی[…]

گزارش هفتگی دوشنبه ۴ دی

– قیمت پایه محصولات پتروشیمی – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کال چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به هفته ی گذشته، کاهش پیدا اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی دوشنبه ۴ دی[…]

گزارش هفتگي منتهي ۲۷ آذر

– قیمت پایه محصولات پتروشیمی – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کال چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به هفتهی گذشته، افزایش پیدا کرده اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگي منتهي ۲۷ آذر[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۲۰ آذر

– قیمت پایه محصولات پتروشیمی – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کال چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به ابتدای آذرماه، افزایش پیدا کرده اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۲۰ آذر[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۱۳ آذر

چکيده مدي ريتی به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در آبان ماه ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده و به ۲۵۲٫۲ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه گذشته به اندازه ۰٫۶ درصد و نسبت به سال گذشته به اندازه ۱۱٫۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۱۳ آذر[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۷ آذر

– تورم مصرف کننده آبان ماه – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی با توجه به گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‏ماه به عدد ۱۰۹٫۸ (تغییر سال اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۷ آذر[…]

گــــــزارش هفتگي منتهي ۲۹ آبان

– آمار تسهیلات بانک های کشور در ۷ ماهه سال جاری – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی با توجه به گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور طی هفت ماه اطلاعت بیشتر دربارهگــــــزارش هفتگي منتهي ۲۹ آبان[…]

گزارش هفتگی ۲۲ آبان ماه

– قیمت پایه محصولات پتروشیمی – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به مهرماه، افزایش پیدا کرده اند. اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی ۲۲ آبان ماه[…]