تحلیل اقتصادی

لایحه بودجه 96 زیر ذره بین !

لایحه بودجه 96 زیر ذره بین !

همان طور که می دانید فرض دانش اقتصاد بر آن است که بودجه مهمترین سند سیاست مالی دولت بوده و مانند سایر سیاست های اقتصاد کلان سه هدف را دنبال می کند: تحریک رشد اقتصادی ، تثبیت نوسانات اقتصادی و کمک به توزیع در آمد. سالها ست آنچه در ایران…