تحلیل تکنیکال

مقاومت ثباغ چگونه می شود(تکنیکال)

مقاومت ثباغ چگونه می شود(تکنیکال)

#ثباغ همانطور که دیده میشود سهم بعد از شکست مقاومت درحال طی مسیر می باشد هدف کوتاه مدت سهم 250-270 حد ضرر 2070 ریال   #ثباغ در میان مدت سهم درحال طی کردن مسیر به سمت سقف کانال می باشد در صورت رد شدن از مقاومتهای یاد شده در پست…