معرفی نامه شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

سخن مدیرعامل بازارها و مؤسسات مالی نقش به سزایی در اندازه گیری و مدیریت ریسک ایفا می کنند. امروزه حرکت بازارهای مالی داخلی و خارجی به سمت یکپارچگی است. در چنین فضایی واسطه های مالی به سوی صنعت خدمات مالی واحد گام بر می دارند. در این راستا نحوه انتشار و معامله در بازارهای مالی، اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی نامه شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین[…]