شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95