انتظار تعدیل ۱۸۰۰ درصدی فولاد ارفع

روند تولیدات شرکت

روند تولیدات شرکت به صورت زیر می باشد و برای سال ۹۵ نیز طبق گزارش ۹ ماهه شرکت مقدار تحقق یافته با توجه به تولید آذرماه طی سه ماه آخر سال به آن اضافه شده است .

photo_2017-01-14_14-31-10

مفروضات

photo_2017-01-14_14-31-16

  • نرخ شمش فولاد برای سه ماهه پایانی لحاظ شده است .

photo_2017-01-14_14-31-21

پیش بینی فروش

مقدار فروش با توجه به فروش ۹ ماهه و لحاظ فروش آذرماه برای سه ماه پایانی سال پیش بینی شده است . مقدار فروش آهن اسفنجی نیز از اختلاف تولیدات و مصرق آن با نرخ تبدیل ۱٫۱۴ بدست آمده است .

photo_2017-01-14_14-31-27

مبلغ فروش نیز با تفکیک مبلغ فروش ۹ ماهه و احتساب حاصلضرب اختلاف فروش ۹ ماهه و پیش بینی سال ۹۵ در نرخ سه ماه پایانی سال محاسبه شده است .

photo_2017-01-14_14-31-32

مواد مصرفی

برای محاسبه مقدار مواد اولیه از نسبت تبدیل تاریخی آنها استفاده شده است .

photo_2017-01-14_14-31-38

نرخ مواد اولیه نیز نسبتی از قیمت شمش در نظر گرفته شده است .

photo_2017-01-14_14-31-46

photo_2017-01-14_14-31-52

بهای تمام شده

photo_2017-01-14_14-31-56

سود و زیان

photo_2017-01-14_14-32-00

با توجه به مفروضات تحلیل سود هر سهم شرکت ۱۷۲ ریال برای سال ۹۵ بدست می آید .

دیدگاهتان را بنویسید