وایران در خصوص رشد قیمتی روزهای اخیر سهم پاسخ می دهد