چشم انداز امیدوار کننده برای ثشرق(تکنیکال)

چشم انداز امیدوار کننده برای ثشرق(تکنیکال)

چشم انداز امیدوار کننده برای ثشرق(تکنیکال)

photo_2017-04-09_10-30-54

#ثشرق در نمای هفتگی
در صورت شکست مقاومت سهم می تواند در تکمیل الگوی AB=CD به قیمت 1870 ریال و همچنین میتواند تاسقف کانال در قیمت 2130 ریال رشد نماید

پاسخ دهید