در گروه لاستیک و پلاستیک نماد #پکویر با عرضه های محدود همچنان صف خرید می باشد. نماد #پسهند هم دیگر نماد صف خرید گروه می باشد. نمادهای #پاسا #پدرخش #پتایر نیز در نزدیکی آستانه بالا دادوستد میشوند. در این میان نمادهای #پلاسک و #پکرمان با نوساناتی منفی مواجه هستند

دیدگاهتان را بنویسید