نماد #سدور پس از اعلام تعدیل مثبت با رشد 18 درصدی به گردونه معاملات بازگشت.