گروه معدنی نیز با نوساناتی منفی همراه می باشد که در این بین #کدما صف فروش را تجربه میکند. علیرغم جو منفی گروه نماد #کنور مثبت و متعادل دنبال می شود

دیدگاهتان را بنویسید