در گروه شیمیایی نمادهای #شفارس و #شکلر به صف خرید رسیدند. نمادهای #شپاکسا #شلعاب #شکربن #شپلی #شاراک #شپارس مثبت و سایر نمادهای گروه اکثرا متعادل دنبال می شوند. در این میان نمادهای #شاملا #شتوکا #شیران با بیشترین افت قیمت در درصدهای منفی نوسان دارند

دیدگاهتان را بنویسید