پارسان بلوک 7 درصدی مارون را در تاریخ 18 مرداد ماه در قیمت 33000 ریال عرضه می کند