توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶