نگاهی بر قمرو(تکنیکال)

photo_2017-09-04_10-24-01

#قمرو

ناحیه حمایتی خوبی دارد و میتونه یک نوسان داشته باشد

هدف نواسان ۴۳۰۰ ریال

حد ضرر ۳۶۵۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید