در گروه غذایی که روز مثبتی را پشت سر میگذارد نمادهای #بهپاک #غدیس #غسالم #غشاذر و #غپاک رشد قیمتی همراه با صف خرید را تجربه میکنند

دیدگاهتان را بنویسید