در گروه ساختمانی معاملات مثبتی را در اکثر نمادهای گروه نظاره گر هستیم به نحویکه نماد #ثنوسا صف خرید و نمادهای #ثاباد #ثالوند و #ثغرب مثبت تر دنبال می شوند

دیدگاهتان را بنویسید