اعضا هیئت مدیره


محمدرضا جلالی نسب

jalalinasab
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از : شرکت تامین سرمایه نوین

ساسان اله قلی

13930903135820578_photol
سمت : رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از : کارگزاری تامین سرمایه نوین

احمد اشتیاقی

eshtiaghi
سمت : عضوهیئت مدیره
به نمایندگی از :مدیرت سرمایه اقتصاد نوین