همکاران ما

امیرحسین قضوهی
کارشناس ارشد
تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
امیر حسین محرری
کارشناس ارشد
تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

 

الیاس مبرهن
کارشناس تحلیل
تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
نفیسه ترابی
کارشناس صندوق
کارشناس صندوقهای سرمایه گذاری و متولی گری

آمنه حسین نژاد
کارشناس تحلیل
تیم تحلیلی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین