مدیران

علی خوش طینت نیک نیت
سمت
مدیر عامل

مینا شریعت
سمت
مدیر اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
الهه محمدزاده
سمت
مدیر مالی و اداری

فراز مسافری راد
سمت
معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی