تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

معرفی شرکت گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران – سهامی عام (شرکت اصلی) و دو شرکت فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۱۸۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۷۰ اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران[…]