22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

مفروضات تحلیل:

1 . نرخ تورم برای سال 1399 برابر 34 درصد و برای سال 1400 برابر 33.5 درصد فرض شده است.
2 . میزان تولید در سال 1398 به حداکثر مقدار خود طی 5 سال گذشته رسیده است . لذا این
شرایط تولید برای سال 1399 مستمر در نظر گرفته شده است.
3 . مقدار فروش بر اساس عملکرد دو سال اخیر در نظر گرفته شده است. مطابق مقررات سازمان غذا
و دارو میزان فروش صادراتی معادل صفر در نظر گرفته شد.
4 . نرخ فروش در ستاریو پایه بر اساس تداوم تخصیص ارز 42،000 در نظر گرفته شده است. اثرات
حذف 42،000 در سود هر سهم سال 1399 نیز در بخش نتیجه گیری بیان شده است.
5 . مقدار مواد مصرفی نیز بر اساس عملکرد شرکت طی سه سال اخیر برآورد شده است.
6 . نرخ مواد مصرفی متناسب با تداوم تخصیص ارز 42،000 ریالی براورد شده است
7 . سود حاصل از سرمایه گذاری مربوط به شرکت های زیر مجموعه هم بطور مجزا محاسبه شده
است.

ملاحظات:
در سال مالی 1397 و سال 1398 شرکت با افزایش میزان تولید و فروش ضمن بهبود حاشیه سود ناخالص سود
عملیاتی را بطور قابل توجهی افزایش داده است. نکته مهم و مبهم در مورد آینده صنعت دارویی حذف یا ادامه
تعلق ارز دولتی به این صنعت می باشد. لذا در این گزارش در سناریو پایه ادامه روند موجود مفروض می باشد. در
انتهای بخش نتیجه گیری هم تاثیر آزاد سازی ارز بر سود و زیان هر سهم گزارش شده است

نتیجه گیری:
با در نظر گرفتن مطالب مندرج در بخش ملاحظات، با فرض تداوم تخصیص ارز 42،000
ریالی سود هر سهم سال 1399 معادل 5،751 ریال پیش بینی میشود.
همچنین در صورت حذف ارز دولتی و ثبات سایر عوامل، سود هر سهم سال 1399 معادل
14،632 ریال پیش بینی میشود.

فایل کامل سند “تحلیل بنیادی شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) ” را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.