مقدمه:
بیت کوین پول مجازی است که تولید آن حاصل فعالیت محاسباتی زمانبری است که به آن کاوش گفته می شود، این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی و می نبوده تواند برای خرید کاال از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین میتواند آنرا مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. 


نگاهی اقتصادی از منظر تجارت الکترونیک:
بیت کوین سقف حداکثری 21 میلیون عدد را دارا است: حداکثر تعداد بیت کوینی که ممکن است تولید شو 21میلیون است. فرآیند استخراح بیت کوین در حال حاضر هر 10 دقیقه 25 بیت کوین تولید میشود (نرخ تولید هر4 سال نصف می  شود).
از نظر اقتصادی مهمترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست های پولی و بانک مرکزی ایجاد می شود.
در طی چند سال گذشته بسیاری از اقتصاد دانان اثر انقالب دیجیتالی را بر روی سیستم بانکی و پولی و اقتصاد کالن بررسی کرده اند.  اگرچه بسیاری از مقاالت حول موضوع بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک مطالب مفید و مهمی در ارتباط با این تکنولوژی را بیان کردهاند، ولی همچنان تصور مبهمی از بیت کوین وجود دارد. در ابتدا ارزش بیت کوین نسبت به ارزهای دیگر ناچیز بود، ولی درحال حاضر استفاده و ارزش آن به صورت چشمگیری افزایش .پیدا کرده است قانون گرشام بیان میدارد که پول بد پول خوب را از دور خارج میکند و یا بعبارت دیگر پول ارزان پول گران را از رده خارج میکند. البته تعریف ارزان و گران بودن به عوامل مختلفی بستگی دارد که شامل قیمتهای انواع متفاوت پولها به جای کالاها هزینه و استفاده از هرنوع این پول ها میشود.

منبع:دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی-سیویلیکا