امروزه يکي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر اقتـصاد کـشور ها، سـرمايه گـذاري و امـورمربوط به آن است . اين موضوع به دليل اينکه عاملي براي توليد، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ ي هاي اقتصادي هر کشوري است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذير است . سرمايه گذاري از راههاي مختلفي صورت ميگيرد که از جمله ي آنها سـرمايه گـذاري در سـهام شـرکتهـا از طريـق بـورس اوراق بهـادار اسـت. بـورس اوراق بهـادار بـا فراهم آوري ساز و کار لازم براي سـرمايه گـذاري، در سـهام شـرکت هـايي کـه شـرايط عرضه ي سهام خود را به مردم دارند، مي توانـد در پويـايي شـرکت هـا و اقتـصاد نقـشبزرگي ايفا نمايد؛ بر بنا اين، شرکت ها با عرضه ي سهام از طريق بورس اوراق بهـادار و سرمايه گذاران با خريد سهام و سرمايه گذاري در سهام شـرکت هـا، امکـان مـشارکت در توسعه ي اقتصادي را به دست آورده ، خود را جزئي کمک کننده بـه توسـعه و پيـشرفت اقتصاد کشور ميدانند.


ابعاد ادراك ريسك:
به نظر ايونيو و دياكول، ادراك ريسك سرمايه گذاران را مي ي توان به وسـيله پـنج عامـل زير بررسي كرد (دياكول و ايونيو، ۲۰۰۱):
ـ نبود اطمينان در مورد عرضه كنندگان سهام
ـ نگراني در مورد وقايع غير منتظره
ـ نگراني  درباره نوسانات قيمتي سهام
ـ شفاف نبودن اطلاعات
ـ بي ثباتي و نقض قوانين و مقررات در كشور

عوامل موثر برعملکرد بازار در بورس اوراق بهادار:
1-دراك ريسك در تصميمات سرمايه گذاري و مالي داراي نقش محوري دارد .

2- وجود اطلاعات عملكرد گذشـته در مـورد يـك شـركت، بـراي سـرمايه گـذاران انتظاري مشابه آن ايجاد مي کند.

3-ادراك ريسك بر تمايل به سرمايه گذاري در سهام تاثيرگذار است بـه ايـن معنـي كه اگر سرمايه گذاران در بـورس اوراق بهـادار، ريـسك بـالاتر ادراك كننـد، تمايـل بـه سرمايه گذاري را در سرمايهگذاران كاهش مييابد.

4-ادراك ريسك بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري در سهام تاثيرگـذار اسـت؛ به اين معني كه ادراك ريسك بالا توسط سرمايه گذاران، نرخ بازده مـورد انتظـار آنهـا را در سرمايه گذاري در سهام افزايش ميدهد و بالعكس.

5-ادراك ريــسك بــر ميــزان تخــصيص ســرمايه در فراينــد ســرمايه گــذاري در محـصولات مـالي تـأثير مـيگـذارد؛ بـه ايـن معنـي كـه ادراك ريـسك بـالا توسـط سرمايه گذاران موجب مي شود كه آنها ميزان سرمايه ي كمتري را به سرمايه گـذاري در سهام تخصيص دهند و بالعکس.

6- اطلاعات عملكرد گذشته بر نرخ بازده مـورد انتظـار سـرمايه گـذاري در سـهام تأثيرگذار است؛ به این معني كه وجود اطلاعات عملكردي مطلوب در مـورد گذشـته يك شركت، نرخ بازده مورد انتظـار سـرمايه گـذاري در سـهام آن شـركت را كـاهش ميدهد و بالعكس .

7-اطلاعات عملكرد گذشته بر تمايل به سرمايه گذاري در سهام تاثير مي گـذارد؛ به این معني كه وجود اطلاعات عملكردي مطلوب در مورد گذشته يك شركت، تمايل بـه سرمايه گذاري در سهام آن شركت را افزايش ميدهد و بالعکس.


برای دریافت تحلیل های تکنیکال شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.